رباعی

بُت

 

بُت

با چشمِ منی جمٰال او نتوان دید

با گوش توئی نغمۀ او کس نشنید

این ما و توئی مایۀ کوری و کری است

این بُت بشکن تا شودت دوست پَدید

 

کتابدیوان اشعارصفحه 214