رباعی

مهجور

 

مهجور

گر اهل نه ای ز اهل حق خُرده مگیر

ای مُرده! چو خود زنده دلان، مُرده مگیر

برخیز از این خواب گران، ای مهجور!

بیداردلانْ خواب گران برده مگیر

 

کتابدیوان اشعارصفحه 216