رباعی

فیض وجود

 

فیض وجود

جز فیض وجود او نباشد هرگز

جز عکس نمود او نباشد هَرگز

مرگ است اگر هستی دیگر بینی

بودی جُز بود او نباشد هرگز

 

کتابدیوان اشعارصفحه 217