رباعی

عقل و عشق

 

عقل و عشق

ای عشق ببار بر سَرم رحمت خویش

ای عقل مرا رها کن از زحمت خویش

از عقل بُریدم و به او پیوستم

شاید کشدم بلطف در خلوت خویش

 

کتابدیوان اشعارصفحه 218