رباعی

قطره

قطره

من پشّه ام از لُطف تو طاووس شوم

یک قطره ام از یم تو قاموس شوم

گر لُطف کنی پر بگُشایم چو ملک

آمادۀ پابوس شه طوس شوم

 

کتابدیوان اشعارصفحه 225