رباعی

مَستی‌

 

مستی

سرمست ز بادۀ تو خواهم گشتن

بی هوش فتاده تو خواهم گشتن

از هوش گُریزانم و از مستی مست

تا شاد ز دادۀ تو خواهم گشتن

 

کتابدیوان اشعارصفحه 229