رباعی

دور افکن!

دور فکن!

فرهاد شو و تیشه بر این کوه بزن

از عشق، به تیشه ریشۀ کوه بکن

طور اَست و جمال دوست همچون موسیٰ

یاد هَمه چیز را جُز او دور فِکن

 

کتابدیوان اشعارصفحه 231