رباعی

چراغ

چراغ

ای عُقده گشای دل دیوانۀ من

ای نور رُخت چراغ کاشانۀ من

بردار حجاب از میٰان تا یابد

راهی برُخ تو چشم بیگانۀ من

 

کتابدیوان اشعارصفحه 235