رباعی

فرزانۀ من!‌

 

فرزانۀ من!

از دیدۀ عاشقان نهٰان کی بودی؟

فرزانۀ من جُدا ز جان کی بودی؟

طوفان غمت ریشۀ هستی برکند

یارا تو بُریده از رَوان کی بودی؟

 

کتابدیوان اشعارصفحه 241