رباعی

عیان

عیان

فارغ اگر از هر دو جهٰان گردیدی

از دیدۀ این و آن نهٰان گردیدی

طومار وجود را به هم پیچیدی

یار از پس پَرده ها عیان گردیدی

 

کتابدیوان اشعارصفحه 242