رباعی

فریاد رس

 

 

فریادرس

در هیچ دلی نیست بجز تو هوسی

ما را نبود بغیر تو دادرسی

کس نیست که عشق تو ندارد در دل

باشد که بفریاد دل ما برسی

 

کتابدیوان اشعارصفحه 244