رباعی

محفل دوست

محفل دوست

در محفل دوست نیست جُز دود و دَمی

در حَلقه صوفیان نه «لا» نه «نعمی»

گر شادی و غم میطلبی بیرون شو

اینجا نتوان یافت نه شادی نه غمی

 

کتابدیوان اشعارصفحه 245