رباعی

خودبین

خودبین

گر نیست شوی کوس «اَنَاالْحق» نزنی

با دعوی پوچ خود مُعلّق نزنی

تا خود بینی تو مشرکی بیش نه ای

بی خود بشوی که لاف مُطلق نزنی

 

کتابدیوان اشعارصفحه 246