رباعی

خورشید

 

خورشید

بردار حجاب تا جمالش بینی

تا طلعت ذات بی مثالش بینی

خفّاش! ز جلد خویشتن بیرون آی

تا جلوۀ خورشید جلالش بینی

 

کتابدیوان اشعارصفحه 247