رباعی

پناه

 

پناه

فریادرس نالۀ دَرویش تویی

آرامی بخش این دل ریش تویی

طوفان فزاینده مَرا غرق نمود

یادآوَر راه کشتی خویش تویی


کتابدیوان اشعارصفحه 249

کتابدیوان اشعارصفحه 250