قصیده

مدیحۀ نوریْنِ نیّریْن

مدیحۀ نوریْنِ نیّریْن فاطمۀ زهراء و فاطمۀ مَعصومه سَلامُ الله علیهما

ای ازلیّت به تربت تو مُخمّر

وی اَبدیّت به طَلعت تو مُقرّر

آیت رحمت ز جلوۀ تو هویدا  رٰایَتِ قدرت در آستینِ تو مُضْمَر

جودت همْ – بسترا به فیض مقدس  لطفت همْ – بالشا به صَدرِ مُصَدَّر

عِصْمتِ تو تا کشید پَرده به اجسام  عالَم اجسام گردد عالَم دیگر

جلوۀ تو نور ایزدی را مَجْلیٰ  عصمتِ تو سرِّ مُختفی را مَظهَر

گویم واجب تو را نه آنَتْ رُتبت  خوانم ممکن تو را ز مُمکِن بَرتر

ممکن اندر لباسِ واجب پیدا  واجبی اندر رَدای امکان مَظْهَر

ممکن امّا چه ممکن، علّتِ امکان  واجب امّا شعٰاعِ خالقِ اکبر


کتابدیوان اشعارصفحه 253
ممکن امّا یگانه واسطۀ فیض  فیض به مِهْتر رسد وَ زان پس کهتر

ممکن امّا نمودِ هستی از وی  ممکن امّا ز مُمْکِناتْ فزونتر

وین نه عجب زانکه نور اوست ز زهرا  نور وی از حیدر است و او ز پیُمبر

نور خُدا در رَسول اکرم پیدا  کرد تجلّی ز وی به حیدر صَفدر

وز وی تابان شده به حضرت زهرا  اینک ظاهر ز دُختِ موسی جعفر

این اَست آن نور کز مشیّت «کن» کرد  عالم، آنکو به عالم است مُنوّر

این اَست آن نور کز تجلّی قدرت  داد به دوشیزگان هستی زیور

شیطانْ عالِم شدی اگر که بدین نور  ناگفتی آدم است خاک و من آذر

آبِرویِ مُمْکِناتْ جُمله از این نور  گر نَبُدی،  باطل آمدند سراسر

جلوۀ این خود عَرَض نمود عَرَض را  ظِلّش بخشود جوهَریّتِ جوهر


کتابدیوان اشعارصفحه 254
عیسیِ مریم به پیشگاهش دَربان  موسیِ عمران به بارگاهش چاکر

آن یک  چون دیده بان فرا شده بردار  وین یک چون قاپقان معطیّ بر در

یا که دو طفل اند در حَریم جلالش  از پی تکمیل نفس آمده مُضْطَر

آن یک، «انجیل» را نماید از حفظ  وین یک «تورات» را بخوانَد از بر

گر که نگفتی امام هستم بر خلق  موسیِ جعفر ولیِّ حضرتِ داور

فاش بگفتم که این رَسول خدایَست  مُعجزه اش می بُوَد همٰانا دختر

دختر جُز فاطمه نیاید چون این  صُلْبِ پدر را و هَم مَشیمۀ مادر

دختر چون این دو از مَشیمۀ قدرت  نامد و ناید دگر هَماره مُقدّر

آن یک امواج علم را شده مبدأ  وین یک افواج حلم را شده مَصْدَر

آن یک موجود از خطٰابش مَجْلیٰ  وین یک مَعدوم از عقابش مُسْتَر


کتابدیوان اشعارصفحه 255
آن یک بَر فرق انبیا شده تارک  وین یک اندر سرْ اولیا را مُغفر

آن یک دَر عالم جلالت «کعبه»  وین یک در مُلک کبریایی «مَشْعَر»

«لَمْ یَلِد»م بسته لب و گر نه بگفتم  دختِ خُدایند این دو نور مُطهّر

آن یک کوْن و مکانْش بسته به مَقْنَع  وین یک مُلکِ جَهانْش بسته به مِعْجَر

چادر آن یکِ حجابِ عصمت ایزد  مِعْجَرِ این یک نقابِ عفّتِ داور

آن یک بر مُلک لایَزالی تارُک  وین یک بر عرش کبریایی افسر

تابشی از لطفِ آن، بهشتِ مُخَلّد  سایه ای از قهر این، حَجیمِ مُقَعّر

قطره ای از جودِ آنِ، بحارِ سَمٰاوی  رَشْحه ای از فیضِ این، ذخایر اَغیر

آن یک، خاکِ مدینه کرده مُزیّن  صفحۀ قم را نموده این یک اَنور

خاک قم این کرده از شرافتِ جنّت  آب مدینه نموده آن یک کوثر


کتابدیوان اشعارصفحه 256
عرصۀ قم غیرت بهشت بَرین است  بلکه بهشتش یَساولی است بَرابر

زیبد اگر خاک قم به «عرش» کند فخر  شاید گر «لوح» را بیٰابد همسر

خاکی عجب خاک! آبروی خلایق  مَلجأ بر مُسلم و پناه به کافر

گر که شنیدندی این قصیدۀ «هندی»  شاعر شیراز و آن اَدیب سخنور

آن یک طوطی صفت همی نسرودی  «ای بجلالت ز آفرینش بَرتر»

وین یک قمری نَمط همٰاره نگفتی

«ایکه جهٰان از رُخ تو گشته منوّر»

 

کتابدیوان اشعارصفحه 257