قطعات و اشعار پراکنده

رهن باده ‌

 

رهن باده

‏● بیتی از یک غزل ناتمام‏

بهٰار آمد و سجّاده رهن باده کُنیم  به رَغم شیخ ریا این عمل اعاده کُنیم


کتابدیوان اشعارصفحه 317
توضیح:

‏«شناسنامۀ اشعار» که در مقدمۀ دیوان به آن اشاره شده است،‏‎ ‎‏جنبۀ تحقیقی و کاربردهای ادبی خاص دارد و به دلیل پرداختن به‏‎ ‎‏نکات تخصصی و صنایع ادبی بکار رفته در اشعار امام حجم قابل‏‎ ‎‏توجهی را به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ «دیوان امام» با‏‎ ‎‏دو کیفیت متفاوت:‏

‏1- مجموعۀ اشعار و شرح اصطلاحات‏

‏2- مجموعۀ اشعار، شرح اصطلاحات و شناسنامۀ سروده ها‏‎ ‎‏چاپ و منتشر گردید.‏

 

کتابدیوان اشعارصفحه 318