توضیحات کارشناس:

چنانچه متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نکرده باشد در آن حقی ندارد؛ لذا ثلث اموال او حکم بقیه اموال را داشته و اختیار آن به نسبت سهم هر یک از وراث، با همه آن ها می باشد.

در صورتی که میت وصیت کرده باشد و جهت اجرای وصیت خویش، وصی هم معین کرده و او نیز در صورت داشتن حق رد، آن را رد نکرده باشد، مسئولیت و حق تصمیم در چارچوب وصیت، مربوط به وصی میت است؛ و اگر وصی معین نکرده یا وصی آن را نپذیرفته باشد، تصمیم و عمل به وصایای میت با حاکم شرع است.

و در نبود حاکم شرع، فردی از مومنین که به او اطمینان است متولی آن می شود.

دراین خصوص می توانید به مسأله 41،38 و 52 کتاب الوصیة، تحریرالوسیلة حضرت امام خمینی س مراجعه نمایید.

1391/10/03

. انتهای پیام /*