توضیحات کارشناس:

مرتب بودن و رعایت نظافت و آراستگی امری است که اسلام بر آن تاکید و سفارش نموده است لکن رعایت آن به مفهوم جواز تراشیدن صورت به شکلی که صدق ریش نکند نمی باشد، زیرا که بین این دو تلازم نیست. و بعید به نظر می رسد که مقررات ارتش جمهوری اسلامی نیز مبنی بر لزوم از ته تراشیدن ریش باشد.

به هر حال به نظر حضرت امام خمینی س « بنا بر احتیاط واجب نباید ریش را بتراشند ولی تا ریش بیرون نیامده تیغ به صورت کشیدن مانع ندارد و تراشیدن سبیل اشکال ندارد.» (استفتائات جلد 2 ص 31)

در باره حکم شرعی تراشیدن صورت در توضیح المسائل امام خمینی س ص 431 نیز چنین آمده است:

«س 83- تراشیدن صورت با تیغ یا با ماشینی که مثل تیغ از ته می تراشد چه صورت دارد؟

ج- احتیاط واجب در ترک آن است.»

لازم به ذکر است که در این خصوص بین تراشیدن تمام صورت و بعض صورت نیز فرقی نیست زیرا به فتوای حضرت امام س« تراشیدن بعض ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد» (استفتائات جلد 2 ص32)

19/1/1392

. انتهای پیام /*