با سلام ؛ احتراماً ، به استحضار می رساند اگر در حادثه تصادف رانندگی چند نفر که از یکدیگر ارث می برند فوت نمایند به صورتی که تقدم و تاخر فوت آنها محرز نباشد آیا طبق قاعده از ارث بردن از یکدیگر محروم می شوند یا خیر؟ و آیا تصادف رانندگی از مصادیق هدم مقرر در ماده 873 قانون مدنی می باشد ( با توجه به اینکه هدم به معنای ویران شدن دیوار و ریزش دیوار می باشد و اینکه هدم و غرق در این ماده استثنا بر عدم توارث است یا خیر ؟ )

با سلام و تحیت

قبل از پاسخگویی به سوال مقدمه ای در رابطه با مرگ دسته جمعی ارث بران آورده میشود:

اگر دو یا چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند با هم بمیرند سه حالت متصور است:

1)همه با هم در یک لحظه بمیرند، که در این صورت هیچ کدام از یکدیگر ارث نمیبرند.

2)در هم زمان بودن و تقدم و تاخر آن شک است و تاریخ آن معلوم نیست، در این صورت دو حالت دارد:

  الف)سبب فوت غرق شدن یا هدم بوده: که هر یک از ایشان از دیگری ارث میبرد.

   ب)سبب فوت غیر آن بوده: در این صورت اختلاف است به اینکه قرعه زده شود یا مصالحه گردد و یا حکم غرق و هدم  را داشته باشد،  که حضرت امام می فرمیند حکم غرق و هدم را دارند و از یکدیگر ارث میبرنند.

البته در ماده 873 قانون مدنی طبق فتوای مشهور آمده که در این صورت ارث نمیبرند.

 3) هم زمان نبودن معلوم باشد ولی تقدم و تاخر هیچ کدام مشخص نباشد، که دو حالت دارد:

   الف)تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول: در این صورت آنکه تاریخش مجهول است ارث میبرد و فرقی در اسباب فوت نیست.

    ب) تاریخ فوت هردو مجهول است: در صورت امام می فرمایند: اقوا رجوع به قرعه است.


اما پاسخ سوال فوق:

با توجه به اینکه در تصادف در تقارن زمان فوت، و تقدم و تاخر آن شک وجود دارد و تاریخ آن معلوم نیست، طبق فتوای امام(س) افراد متوفی از یکدیگر ارث میبرند.

البته طبق قانون مدنی ماده 873 ارث ساقط است که آن مطابق نظر مشهور است.

موفق و موید باشید.

. انتهای پیام /*