در قضیه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان عزیز بر روی نقطه حساس انگشت گذاشتند. مرکز جاسوسی آمریکایی ها که تحت پوشش سفارتخانه اداره می شد، علاوه بر این که با تمامی گروه های ضد انقلاب داخلی ارتباط داشت و آن ها را در جهت براندازی نظام نوپای اسلامی سازماندهی می کرد، یکی از مراکز عمده توطئه علیه مسلمانان منطقه محسوب می شد، لذا حضرت امام عمل قهرمانانه دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی را مورد تائید و تقدیر قرار دادند و آن را «انقلاب دوم» خواندند. یکی از ابزارهای پیشبرد هدف های اردوگاه استکبار و در راس آن آمریکا شانتاژ، جنگ روانی و تبلیغاتی است تا همواره سیطره اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر ملت ها حفظ کند.

مجموعه آثار یادگار امام/جلد دوم/  صفحه31

. انتهای پیام /*