در مواقعی که امام رابه مدرسه فیضیه می بردیم، از خیابان رد ‏‏می شدیم‎‏ و وقتی آقا از ماشین پیاده می شدند جمعیت می ریختند و به عنوان تبرک ‏‏به ‎‏امام دست می کشیدند. جمعیت فشار می آورد و گاهی افراد که می خواستند ‎‏به امام دست بکشند به عمامه ایشان می خوردند. آقا هم به عمامه حساس ‎‏بودند و مواظب بودند که عمامه نیفتد. ما هم می دیدیم که ایشان اذیت‎‏ می شوند، لذا راهی را از زیر پل آهنچی انتخاب کردند. آن راه به پشت ‎‏مسجد آیت الله بروجردی می خورد که درخت و جوی ‏‏آب بود. آنجا ‏‏متعلق ‎‏به آقا سید صادق نوه آقای بروجردی بود. برای ایجاد راه از آن مسیر‎‏ رفته بودند از وی اجازه بگیرند که گفته بود اگر آقا به من بگویند، من راه‎‏می دهم. آقا هم هرگز این کار را نمی کردند. خلاصه آنجا را درست‎‏کردند و پس از آن ما آقا را از ان زیر می بردیم و می آوردیم و این اواخر ‏‎‎‏دیگر برادران پاسدار نرده می گذاشتند و جلوی مردم را می گرفتند تا ما‏‎ ‎‏بتوانیم از پشت مدرسه فیضیه آقا را پیاده کنیم. چندی گذشت و یک ‎‏مقدار مسیر خلوت شد. آقا وقتی دیدند خلوت است و جمعیت نیامده‎‏ فرمودند: چرا جلوی جمعیت را گرفتید؟ گفتم که آقا قضیه اینجوری ‎‏است. فرمودند: مرا از ملتم جدا نکنید. من عاشق مردم هستم و این ملت ‎‏را دوست دارم. دیگر هم مرا از اینجا نیاورید و به داخل جمعیت ببرید. ‎‏از آن به بعد از داخل خیابان حرکت می کردیم.

منبع: خاطرات خادمان وپاسداران امام خمینی؛ ص ۱۰۸ (به نقل از رضا فراهانی)

. انتهای پیام /*