ایام نوروز سال ۱۳۴۲ مقارن با وفات امام صادق (ع) بود؛ بنابراین امام خمینی (س) و‏‎ ‎‏سایر مراجع و علما در اعلامیه هایی که در این زمینه صادر کردند، عید نوروز را عزای‏‎ ‎‏عمومی اعلام کردند و سعی کردند تا در ظاهر چنین وانمود کنند که این اعلام عزا به‏‎ ‎‏مناسبت تقارن با وفات امام صادق(ع) بوده و انگیزه سیاسی ندارد. ‏

‏‏ به دنبال این اقدامات، ساواک سعی کرد از پخش اعلامیه ها و برگزاری مراسم‏‎ ‎‏سوگواری و سخنرانی در دوم فروردین، جلوگیری کند؛ اما با همه تلاشهایی که کرد، هم‏‎ ‎‏اعلامیه ها پخش شد و هم مجالس عزاداری برگزار گردید. برای جلوگیری از برگزاری‏‎ ‎‏مراسم، گروهی از سربازان گارد جاویدان شاهنشاهی با لباسهای مبدل وارد قم شدند و‏‎ ‎‏به مجالس روضه خوانی و عزاداری رفته، سعی کردند مجالس را بر هم بزنند. از جمله؛‏‎ ‎‏این مأموران به مراسمی که در خانه امام خمینی(س) برپا بود رفته، سعی در ایجاد اخلال‏‎ ‎‏نمودند؛ اما با واکنش امام خمینی که تهدید کرد، اگر این ایجاد مزاحمت ادامه یابد، به‏‎ ‎‏حرم حضرت معصومه(س) خواهد رفت و برای مردم صحبت خواهد کرد، خنثی‏‎ ‎‏گردید؛ اما بعد از ظهر همان روز مجلس سوگواری دیگری را آیت الله محمدرضا‏‎ ‎‏گلپایگانی در مدرسه فیضیه قم برگزار نمود که مأموران یاد شده، وارد آن مجلس شدند و‏‎ ‎‏ضمن بر هم زدن مجلس، به ضرب و شتم شرکت کنندگان در آن، پرداختند. با واکنش‏‎ ‎‏طلاب و مردم شرکت کننده، نیروهای مسلح نیز که مدرسه فیضیه را در محاصره خود‏‎ ‎‏داشتند وارد عمل شدند و افراد بسیاری را مضروب و مجروح ساختند. این درگیری تا‏‎ ‎‏حدود ساعت هفت بعدازظهر ادامه پیدا کرد و در پایان درگیری، مأموران کتابها و لوازم و‏‎ ‎‏اثاثیه طلاب را در وسط صحن مدرسه فیضیه به آتش کشیدند و سپس آنجا را ترک‏‎ ‎‏کردند.

در همان روز به مدرسه طالبیه تبریز نیز حمله کرده، به ضرب و شتم‏‎ ‎‏شرکت کنندگان در مراسم پرداختند. رژیم پهلوی تصور می کرد چنین اقدام‏‎ ‎‏سرکوبگرانه ای موجب ترس مراجع و روحانیون و بویژه امام خمینی(س) خواهد شد و‏‎ ‎‏به انزوای آنها و یا ایجاد دو دستگی در بین آنها خواهد انجامید؛ اما بازتاب این رویداد،‏‎ ‎‏واکنشهای اعتراض آمیز روحانیون و از جمله امام خمینی را به دنبال داشت. امام خمینی‏‎ ‎‏سخنرانیهای کوبنده ای در محکومیت آن انجام دادند و از محل مدرسه فیضیه نیز بازدید‏‎ ‎‏نمودند. در بین مردم و روحانیون نیز موج انزجار و نفرت در قم، تهران و سایر شهرستانها‏‎ ‎‏پدید آمد و حتی به بیرون از مرزها نیز کشیده شد که نجف و واکنش مراجع حوزه علمیه‏‎ ‎‏آن یکی از آنها بود.‏ سرکوبی، تهدید و تحقیر روحانیون از طرف رژیم پهلوی از یک سو و مقاومت و‏‎ ‎‏فعالیت آنها علیرغم همه مشکلات و تنگناها از سوی دیگر، همچنان تداوم یافت. از‏‎ ‎ ‏جمله؛ امام خمینی به مناسبت چهلم واقعه مدرسه فیضیه قم خطاب به مردم ایران‏‎ ‎‏اعلامیه ای صادر کردند و در آن مراتب تأثر و اندوه خود را از تعرّض به حرمت روحانیت‏‎ ‎‏و حوزه های علمیه را یادآور شدند همچنین امام خمینی(س) به همین مناسبت،‏‎ ‎‏مجلس ختمی نیز در مسجد اعظم قم ترتیب داد؛ اما رژیم از برگزاری چنین مجالسی در‏‎ ‎‏تهران جلوگیری کرد.

(منبع: زندگینامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی؛ ص ۴۶ – ۴۸)

. انتهای پیام /*