امام توجه خاصی به طلبه ها داشتند. اگر آنها ناراحتی ای پیدا می کردند،‏‎ ‎‏جویای وضعشان می شدند. به طور مثال خود من که در درس امام شرکت می کردم و‏‎ ‎‏اشکال می کردم، سخت مریض شدم و دو جلسه نتوانستم در درس ایشان حضور پیدا‏‎ ‎‏کنم. در خانه خوابیده بودم که ناگهان دیدم امام در حالی که کتاب «وسائل الشیعه» سه‏‎ ‎‏جلدی را در زیر بغلشان گرفته اند به همراه آقای جلال آشتیانی به خانۀ من آمده اند.‏‎ ‎‏یکبار دیگر هم همراه آقای نجم الدین اعتمادزاده برای عیادت من آمدند.‏

منبع؛ سلسله موی دوست؛ صفحه 91   (به نقل از آیت اللّه‌ صادق خلخالی)

. انتهای پیام /*