نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ناطق نوری وزیر کشور، سرپرست کمیته‏های انقلاب اسلامی مرکز و سرپرستان کمیته‏های مناطق تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر حفظ وحدت و لزوم حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب تأکید کردند.

آقای ناطق نوری وزیر کشور، سرپرست کمیته‏های انقلاب اسلامی مرکز و سرپرستان کمیته‏های مناطق تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی بر حفظ وحدت و لزوم حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب تأکید کردند.