نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر استفاده از اموال مصادره‏ای محاکم انقلاب اسلامی برای رفع نیاز محرومین موافقت کردند.

* امام خمینی کاندیداهای عضویت در شورای عالی قضایی را تائید فرمودند.

* امام خمینی به تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر استفاده از اموال مصادره‏ای محاکم انقلاب اسلامی برای رفع نیاز محرومین موافقت کردند.
* امام خمینی کاندیداهای عضویت در شورای عالی قضایی را تائید فرمودند.