نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان صدوقی، نمایندة امام و امام جمعة یزد، خاتمی امام جمعة اردکان، ائمه جمعة استان یزد و هرمزگان و ائمه جمعة اهل سنت جنوب کشور با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام از ائمه جمعه خواستند مردم را در صحنه نگه دارند.

آقایان صدوقی، نمایندة امام و امام جمعة یزد، خاتمی امام جمعة اردکان، ائمه جمعة استان یزد و هرمزگان و ائمه جمعة اهل سنت جنوب کشور با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام از ائمه جمعه خواستند مردم را در صحنه نگه دارند.