نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به استفتای آقای محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی درباره مالکیت ارز حاصل از فروش نفت امام فرمودند: «متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در اداره کشور و مصالح ملت شود».

* به دنبال تقاضای آقای سیفیان قائم مقام شهردار تهران، امام خمینی موافقت فرمودند تا تعیین تکلیف قطعی پرونده‏های شهرداری از سوی شورای نگهبان و شورای عالی قضایی آقای محمدی گیلانی به پرونده‏های شهرداری و موارد شرعی مبتلا به شهرداری رسیدگی نماید.

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری، امام خمینی با ارسال پیامی برای وی با اشاره به جنایات آمریکا و اسراییل و لبنان از سکوت زمامداران کشورهای اسلامی انتقاد کردند.

* در پاسخ به استفتای آقای محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی درباره مالکیت ارز حاصل از فروش نفت امام فرمودند: «متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در اداره کشور و مصالح ملت شود».
* به دنبال تقاضای آقای سیفیان قائم مقام شهردار تهران، امام خمینی موافقت فرمودند تا تعیین تکلیف قطعی پرونده‏های شهرداری از سوی شورای نگهبان و شورای عالی قضایی آقای محمدی گیلانی به پرونده‏های شهرداری و موارد شرعی مبتلا به شهرداری رسیدگی نماید.
* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری، امام خمینی با ارسال پیامی برای وی با اشاره به جنایات آمریکا و اسراییل و لبنان از سکوت زمامداران کشورهای اسلامی انتقاد کردند.