نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز، موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و قضات شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... امروز مسؤولیت آقایان قضات شرع بسیار سنگین است چون هم باید حیثیت اسلام را حفظ کنند و هم حیثیت روحانیت را در نظر بگیرند... شما باید در اعمال و رفتار خود کاملاً دقت و مواظبت داشته باشید...».

آقای محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز، موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و قضات شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... امروز مسؤولیت آقایان قضات شرع بسیار سنگین است چون هم باید حیثیت اسلام را حفظ کنند و هم حیثیت روحانیت را در نظر بگیرند... شما باید در اعمال و رفتار خود کاملاً دقت و مواظبت داشته باشید...».