نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، آقای نوری نمایندة امام در جهاد سازندگی و اعضای شوراهای اسلامی روستاییان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن رفتار حکومت‏های قاجار و پهلوی با مردم و مردمی بودن مسؤولان در نظام اسلامی از فرمانداران و مسؤولان خواستند تا در رفتار با مردم، پیشوایان دین را الگوی خود قرار دهند و فرمودند: «با بندگان خدا رفتار خوب بکنید و پیروزی از آنها به دست ما آمده است و بدانید که حفظ یک پیروزی مشکل تراست. ما الآن در مشکل حفظ نظام جمهوری هستیم...». امام ضمن اشاره به تکلیف شرعی بودن شرکت در انتخابات دربارة کاندیداهای نمایندگی مجلس فرمودند: «مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبی است اول وقت نمازش را می‏خواند این برای مجلس کفایت نمی‏کند مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد اشخاص سیاستمدار لازم دارد اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد... آنهایی که در این کمیسیون ها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری باشد عالم به مسائل جهانی باشد مجلس می‏خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند...».

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، آقای نوری نمایندة امام در جهاد سازندگی و اعضای شوراهای اسلامی روستاییان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن برشمردن رفتار حکومت‏های قاجار و پهلوی با مردم و مردمی بودن مسؤولان در نظام اسلامی از فرمانداران و مسؤولان خواستند تا در رفتار با مردم، پیشوایان دین را الگوی خود قرار دهند و فرمودند: «با بندگان خدا رفتار خوب بکنید و پیروزی از آنها به دست ما آمده است و بدانید که حفظ یک پیروزی مشکل تراست. ما الآن در مشکل حفظ نظام جمهوری هستیم...». امام ضمن اشاره به تکلیف شرعی بودن شرکت در انتخابات دربارة کاندیداهای نمایندگی مجلس فرمودند: «مجرد اینکه این آدم یک آدم خوبی است اول وقت نمازش را می‏خواند این برای مجلس کفایت نمی‏کند مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد اشخاص سیاستمدار لازم دارد اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد... آنهایی که در این کمیسیون ها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری باشد عالم به مسائل جهانی باشد مجلس می‏خواهد ایران را در مقابل جهان اداره کند...».