نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) اعضای شورای عالی قضایی و کارکنان قوة قضاییه، وزیر امور خارجه و نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی از حوزه‏های علمیه خواستند به امور قضاوت اهتمام بیشتری داشته باشند. امام خطاب به نمایندگان سیاسی ایران در خارج خواستار اسلامی نمودن محیط سفارتخانه‏های ایران شدند. امام خمینی با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ضمن تأکید بر لزوم شرکت همه جانبة مردم فرمودند: «... من کار ندارم کی رئیس جمهور می‏شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هرکه دلم می‏خواهد می‏دهم، شما هم همین طور...».

به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) اعضای شورای عالی قضایی و کارکنان قوة قضاییه، وزیر امور خارجه و نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی از حوزه‏های علمیه خواستند به امور قضاوت اهتمام بیشتری داشته باشند. امام خطاب به نمایندگان سیاسی ایران در خارج خواستار اسلامی نمودن محیط سفارتخانه‏های ایران شدند. امام خمینی با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ضمن تأکید بر لزوم شرکت همه جانبة مردم فرمودند: «... من کار ندارم کی رئیس جمهور می‏شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هرکه دلم می‏خواهد می‏دهم، شما هم همین طور...».