نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «ما باید نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم». امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «تشریفات حوزه‏های روحانیت دارد زیاد می‏شود وقتی تشریفات زیاد شد محتوا کنار می‏رود. وقتی ساختمان‏ها و ماشین‏ها و دم و دستگاه‏ها زیاد شود موجب می‏شود بنیه فقهی اسلام صدمه ببیند تشریفات اسباب آن می‏شود که روحانیت شکست بخورد». امام در مورد نقش ائمه جمعه و روحانیون فرمودند: «باید از دخالت در امور اجرایی خودداری کنند و نقش ارشادی داشته باشند». امام فرمودند: «روحانیون نباید کاری کنند که شاهد دست دشمن بدهند... استبداد دینی خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت...». امام به اعضای شورای نگهبان فرمودند: «برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید...». امام در بخش دیگری سفارش کردند که باید به فکر مردم بود و سخت نگرفت: «مسئله دیگر رفتار نهادها با مردم است باید حرکت ما به صورتی باشد که مردم بفهمند که اسلام برای درست کردن زندگانی دنیا و آخرت آمده... تا ملت احساس آرامش کنند. این که آمده است الاسلام یجب ما قبله این یک امر سیاسی است ما باید این قدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم... اینکه این فرد با کی عکس انداخته است یا اسمش در کجاست و یا به استقبال چه کسی رفته است نباید به

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «ما باید نگهبان آینده نظام و اسلام باشیم». امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «تشریفات حوزه‏های روحانیت دارد زیاد می‏شود وقتی تشریفات زیاد شد محتوا کنار می‏رود. وقتی ساختمان‏ها و ماشین‏ها و دم و دستگاه‏ها زیاد شود موجب می‏شود بنیه فقهی اسلام صدمه ببیند تشریفات اسباب آن می‏شود که روحانیت شکست بخورد». امام در مورد نقش ائمه جمعه و روحانیون فرمودند: «باید از دخالت در امور اجرایی خودداری کنند و نقش ارشادی داشته باشند». امام فرمودند: «روحانیون نباید کاری کنند که شاهد دست دشمن بدهند... استبداد دینی خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت...». امام به اعضای شورای نگهبان فرمودند: «برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. شما نباید فقط به فکر حالا باشید...». امام در بخش دیگری سفارش کردند که باید به فکر مردم بود و سخت نگرفت: «مسئله دیگر رفتار نهادها با مردم است باید حرکت ما به صورتی باشد که مردم بفهمند که اسلام برای درست کردن زندگانی دنیا و آخرت آمده... تا ملت احساس آرامش کنند. این که آمده است الاسلام یجب ما قبله این یک امر سیاسی است ما باید این قدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم... اینکه این فرد با کی عکس انداخته است یا اسمش در کجاست و یا به استقبال چه کسی رفته است نباید به این سببها برای مردم ناراحتی درست کرد در قرآن هم کارها به تدریج انجام گرفته است».