نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام برای حاضران دربارة اهمیت کار و کارگر در اسلام و ارزش کار کارگران در حفظ استقلال و قطع وابستگی‏ها برای حاضران سخنرانی کردند و در پایان با اشاره به سالروز شهادت استاد مطهری فرمودند: «ایشان آثارش بی‏استثنا خوب است».

به مناسبت روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام برای حاضران دربارة اهمیت کار و کارگر در اسلام و ارزش کار کارگران در حفظ استقلال و قطع وابستگی‏ها برای حاضران سخنرانی کردند و در پایان با اشاره به سالروز شهادت استاد مطهری فرمودند: «ایشان آثارش بی‏استثنا خوب است».