نسخه چاپی | ارسال به دوستان

با ارسال نامه ای به آقای سیدمحمدرضا سعیدی، امام از زحمات ایشان در مبارزه با رژیم شاه قدردانی کردند.

با ارسال نامه ای به آقای سیدمحمدرضا سعیدی، امام از زحمات ایشان در مبارزه با رژیم شاه قدردانی کردند.