نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و نجات ملل مستضعف عالم را از دست ابرقدرت‏ها بخصوص آمریکا، آرزو کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اظهار امیدواری کردند که انقلاب اسلامی الگویی برای ملت‏های دربند جهان در رهایی از اسارت ابرقدرت‏های جنایتکار بخصوص آمریکا باشد.

* در پاسخ به پیام تبریک گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و رهایی همة ملل مستضعف را از قید اسارت ابرقدرت‏ها بخصوص آمریکا از خداوند مسئلت داشتند.

* در پاسخ به پیام تبریک ترونگ شین رئیس جمهور ویتنام و فام وان دونگ نخست وزیر ویتنام امام خمینی با ارسال پیامی از آن دو تشکر کردند و اظهار امیدواری کردند که با عنایت خدای تعالی و همکاری و کمک کشورهای آزاد جهان، ملل محروم... از قید اسارت ابرقدرت‏ها رهایی جسته و علیه استعمارگران و جهانخوران بپاخیزند.

* در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و نجات ملل مستضعف عالم را از دست ابرقدرت‏ها بخصوص آمریکا، آرزو کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و اظهار امیدواری کردند که انقلاب اسلامی الگویی برای ملت‏های دربند جهان در رهایی از اسارت ابرقدرت‏های جنایتکار بخصوص آمریکا باشد.
* در پاسخ به پیام تبریک گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و رهایی همة ملل مستضعف را از قید اسارت ابرقدرت‏ها بخصوص آمریکا از خداوند مسئلت داشتند.
* در پاسخ به پیام تبریک ترونگ شین رئیس جمهور ویتنام و فام وان دونگ نخست وزیر ویتنام امام خمینی با ارسال پیامی از آن دو تشکر کردند و اظهار امیدواری کردند که با عنایت خدای تعالی و همکاری و کمک کشورهای آزاد جهان، ملل محروم... از قید اسارت ابرقدرت‏ها رهایی جسته و علیه استعمارگران و جهانخوران بپاخیزند.