نسخه چاپی | ارسال به دوستان

با پایان گرفتن کار مجلس بررسی قانون اساسی (خبرگان) نمایندگان این مجلس به حضور امام خمینی رسیدند. امام ضمن انتقاد از روشنفکران و سیاسیون غربزده که به بعضی از مواد قانون اساسی اشکال می‏کنند فرمودند: «... پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان کنیم... این پسند ملت ما نیست... من خواهش می‏کنم از این آقایان، از اینهایی که روشنفکر یا خودشان را به روشنفکری زده‏اند، که این قدر با سرنوشت یک ملت بازی نکنند...».

با پایان گرفتن کار مجلس بررسی قانون اساسی (خبرگان) نمایندگان این مجلس به حضور امام خمینی رسیدند. امام ضمن انتقاد از روشنفکران و سیاسیون غربزده که به بعضی از مواد قانون اساسی اشکال می‏کنند فرمودند: «... پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان کنیم... این پسند ملت ما نیست... من خواهش می‏کنم از این آقایان، از اینهایی که روشنفکر یا خودشان را به روشنفکری زده‏اند، که این قدر با سرنوشت یک ملت بازی نکنند...».