نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام شیخ زاید رئیس دولت امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند؛ و فرمودند: «از خدای تعالی می‏خواهم که در سال جدید ملل اسلامی بر دشمنان خود به خصوص اسراییل... و آمریکا... پیروز گشته و ایادی و مزدوران خود فروخته آنها همچون صدام جنایتکار از منطقه مقطع کنند...».

* آقای مهدوی کنی دبیرکل جامعة روحانیت مبارز، اعضای جامعه روحانیت مبارز، نمایندگان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور، روحانیون تربت حیدریه و روحانیون اهل سنت و مرزنشینان خراسان با امام خمینی در آستانه ماه محرم دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به توطئه جدید دشمنان در ترسیم خطوط مختلف خیالی برای مقامات کشور و نیز با اشاره به انتخاباتی که در پیش است فرمودند: «مردم در انتخابات موظفند موظف شرعی هستند که اختلافات کوبنده را از آن دست بردارند... منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند بازیگر باشند...». امام تسلط آمریکا بر منطقه را در نتیجة بی‏عرضگی حکام منطقه دانستند.

* در پاسخ به پیام شیخ زاید رئیس دولت امارات عربی متحده به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید قمری امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند؛ و فرمودند: «از خدای تعالی می‏خواهم که در سال جدید ملل اسلامی بر دشمنان خود به خصوص اسراییل... و آمریکا... پیروز گشته و ایادی و مزدوران خود فروخته آنها همچون صدام جنایتکار از منطقه مقطع کنند...».
* آقای مهدوی کنی دبیرکل جامعة روحانیت مبارز، اعضای جامعه روحانیت مبارز، نمایندگان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور، روحانیون تربت حیدریه و روحانیون اهل سنت و مرزنشینان خراسان با امام خمینی در آستانه ماه محرم دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به توطئه جدید دشمنان در ترسیم خطوط مختلف خیالی برای مقامات کشور و نیز با اشاره به انتخاباتی که در پیش است فرمودند: «مردم در انتخابات موظفند موظف شرعی هستند که اختلافات کوبنده را از آن دست بردارند... منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند بازیگر باشند...». امام تسلط آمریکا بر منطقه را در نتیجة بی‏عرضگی حکام منطقه دانستند.