نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ملل محروم را از سلطه استعمارگران به خصوص آمریکا از خداوند خواستار شدند.

در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ملل محروم را از سلطه استعمارگران به خصوص آمریکا از خداوند خواستار شدند.