نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به سؤال آقای مهدوی کنی در مورد تصدی پست وزارت کشور یا عضویت در شورای نگهبان، امام خمینی فرمودند: «من بهتر می‏دانم جنابعالی در شورای نگهبان باشید؛ مگر این که برای وزارت کشور کسی که شرایط را دارا باشد پیدا نکنید».

در پاسخ به سؤال آقای مهدوی کنی در مورد تصدی پست وزارت کشور یا عضویت در شورای نگهبان، امام خمینی فرمودند: «من بهتر می‏دانم جنابعالی در شورای نگهبان باشید؛ مگر این که برای وزارت کشور کسی که شرایط را دارا باشد پیدا نکنید».