نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام با ارسال تلگرامی به آقای محمدتقی آملی مندرجات سرمقاله روزنامه انقلاب مبنی بر تفاهم روحانیت با دولت و موافقت روحانیت با انقلاب سفید را تکذیب کرد.

* امام با ارسال تلگرامی به آقای میلانی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب کردند.

* اجازه امام خمینی به آقای سید مهدی یثربی در تصدی امور حسبیه و شرعیه.

* امام با ارسال تلگرامی به آقای محمدتقی آملی مندرجات سرمقاله روزنامه انقلاب مبنی بر تفاهم روحانیت با دولت و موافقت روحانیت با انقلاب سفید را تکذیب کرد.
* امام با ارسال تلگرامی به آقای میلانی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب کردند.
* اجازه امام خمینی به آقای سید مهدی یثربی در تصدی امور حسبیه و شرعیه.