نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به گزارش خبرگزاری فرانسه ویلیام سولیوان سفیر آمریکا دستور یافت تا به شاه توصیه کند از ایران خارج شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ویلیام سولیوان سفیر آمریکا دستور یافت تا به شاه توصیه کند از ایران خارج شود.