نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای محمد هاشمی مدیرعامل و معاونان صدا و سیما به حضور امام خمینی رسیدند، امام خمینی خطاب به آنان فرمودند: «من نظری به دیگران ندارم، راجع به خودم می‏گویم از این وضع رادیو ـ تلویزیون خوشم نمی‏آید... من مدتهاست که وقتی می‏بینم رادیو ـ تلویزیون را هر وقتی بازش می‏کنم از من اسم می‏برد، خوشم نمی‏آید. ما باید به مردم ارزش بدهیم... خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت بکنیم. من گفته‏ام که آن چیزهایی که مربوط به من است گفته نشود من با آقایان کاری ندارم... این کارها مردم را خسته می‏کند. مثلاً اول خبر که می‏خواهد شروع کند عکس مرا می‏گذارید آن را بردارید...» امام در پاسخ اظهارات آقای هاشمی که گفت: «شما در قلب مردم جای دارید»، فرمودند: «... قلب مردم در غیر از اینهاست... ما سابقاً با مردم تماس داشتیم... و مردم به ما لطف داشتند ولی این طور نبود که ما رادیو ـ تلویزیون داشته باشیم و آن باب دیگری است در هر صورت بعضی از مواردی که لازم است مانعی ندارد غیر آن موارد من میل ندارم دیگران خودشان می‏دانند».

آقای محمد هاشمی مدیرعامل و معاونان صدا و سیما به حضور امام خمینی رسیدند، امام خمینی خطاب به آنان فرمودند: «من نظری به دیگران ندارم، راجع به خودم می‏گویم از این وضع رادیو ـ تلویزیون خوشم نمی‏آید... من مدتهاست که وقتی می‏بینم رادیو ـ تلویزیون را هر وقتی بازش می‏کنم از من اسم می‏برد، خوشم نمی‏آید. ما باید به مردم ارزش بدهیم... خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت بکنیم. من گفته‏ام که آن چیزهایی که مربوط به من است گفته نشود من با آقایان کاری ندارم... این کارها مردم را خسته می‏کند. مثلاً اول خبر که می‏خواهد شروع کند عکس مرا می‏گذارید آن را بردارید...» امام در پاسخ اظهارات آقای هاشمی که گفت: «شما در قلب مردم جای دارید»، فرمودند: «... قلب مردم در غیر از اینهاست... ما سابقاً با مردم تماس داشتیم... و مردم به ما لطف داشتند ولی این طور نبود که ما رادیو ـ تلویزیون داشته باشیم و آن باب دیگری است در هر صورت بعضی از مواردی که لازم است مانعی ندارد غیر آن موارد من میل ندارم دیگران خودشان می‏دانند».