نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام آیت‏الله گلپایگانی مبنی بر نگرانی از اوضاع و اختلافات داخلی، در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «اختلافات ریشه داری در کار نیست و همه بحمدالله تعالی وفادار به جمهوری اسلامی و پیرو احکام آن هستند».

* به مناسبت تشدید اختلاف بنی صدر با روحانیون پیرو خط امام، در پاسخ به تلگرام آیت‏الله مرعشی نجفی در مورد اظهار نگرانی ایشان از این اختلافات امام خمینی در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «آقایان متوجه هستند که در این وضع فعلی باید به این اختلافات جزئی پایان دهند و ملت را از نگرانی در آورند».

* در پاسخ به تلگرام آیت‏الله گلپایگانی مبنی بر نگرانی از اوضاع و اختلافات داخلی، در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «اختلافات ریشه داری در کار نیست و همه بحمدالله تعالی وفادار به جمهوری اسلامی و پیرو احکام آن هستند».
* به مناسبت تشدید اختلاف بنی صدر با روحانیون پیرو خط امام، در پاسخ به تلگرام آیت‏الله مرعشی نجفی در مورد اظهار نگرانی ایشان از این اختلافات امام خمینی در نامه‏ای خطاب به ایشان فرمودند: «آقایان متوجه هستند که در این وضع فعلی باید به این اختلافات جزئی پایان دهند و ملت را از نگرانی در آورند».