نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شورای پنج نفره صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت رادیو و تلویزیون و لزوم مراقبت در پخش فیلم‏ها و برنامه‏ها با اشاره به تشنج‏های پیش آمده در قم و آذربایجان و نیز اشغال رادیو و تلویزیون تبریز به دست عوامل حزب خلق مسلمان فرمودند: « ... اینهایی که الآن رفتند تلویزیون [تبریز] را گرفتند ... اینها همان دست نشانده‏هایی هستند که پرونده‏های بعضیشان موجود است. باید آذربایجانی‏ها توجه داشته باشند یک وقت تحت تأثیر واقع نشوند که خدای نخواسته برای آذربایجانی‏ها یک لکه ننگی بشود ...». امام خمینی در ادامه بیاناتشان با اشاره به اعلام همبستگی گروه فرقان و سازمان چریک‏های فدایی خلق با آشوبگران تبریز فرمودند: «... گروه فرقان کی‏اند؟ چریک‏های خلق کی‏اند؟ هر آدمی و هر گروهی را باید از رفقایش... بفهمیم اینها چکاره هستند...». امام خمینی در پایان اظهار امیدواری کردند که آشوبگران تبریز «سر عقل بیایند و از این مفسده‏ها دست بردارند و همه علمای بلاد، اینها را نصیحت کنند. مراجع اینها، مراجع جاهای دیگر، علمای بلاد اینها را نصیحت کنند... خیال نکنند که نمی‏شود آنها را دفع کرد. ما نمی‏خواهیم ... برادرکشی شود».

شورای پنج نفره صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر اهمیت رادیو و تلویزیون و لزوم مراقبت در پخش فیلم‏ها و برنامه‏ها با اشاره به تشنج‏های پیش آمده در قم و آذربایجان و نیز اشغال رادیو و تلویزیون تبریز به دست عوامل حزب خلق مسلمان فرمودند: « ... اینهایی که الآن رفتند تلویزیون [تبریز] را گرفتند ... اینها همان دست نشانده‏هایی هستند که پرونده‏های بعضیشان موجود است. باید آذربایجانی‏ها توجه داشته باشند یک وقت تحت تأثیر واقع نشوند که خدای نخواسته برای آذربایجانی‏ها یک لکه ننگی بشود ...». امام خمینی در ادامه بیاناتشان با اشاره به اعلام همبستگی گروه فرقان و سازمان چریک‏های فدایی خلق با آشوبگران تبریز فرمودند: «... گروه فرقان کی‏اند؟ چریک‏های خلق کی‏اند؟ هر آدمی و هر گروهی را باید از رفقایش... بفهمیم اینها چکاره هستند...». امام خمینی در پایان اظهار امیدواری کردند که آشوبگران تبریز «سر عقل بیایند و از این مفسده‏ها دست بردارند و همه علمای بلاد، اینها را نصیحت کنند. مراجع اینها، مراجع جاهای دیگر، علمای بلاد اینها را نصیحت کنند... خیال نکنند که نمی‏شود آنها را دفع کرد. ما نمی‏خواهیم ... برادرکشی شود».