نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* پزشکان و پرستاران بنیاد اسلامی خدمات پزشکی امام خمینی دیدار کردند. امام پس از ذکر مطالبی درباره قداست شغل پزشکی و سفارش حاضران به رفتار عاطفی و محبت به بیماران به بیان خیانت‏های گروه‏های فاسد در کردستان پرداختند و فرمودند: «ادعا می‏کنند که ما طرفدار خلق هستیم لکن می‏روند خرمن‏های آنها را آتش می‏زنند». امام از شمار زیاد شهدای وقایع کردستان اظهار تأسف کردند.

* آقای تقی فراحی مدیرعامل صدا و سیما به حضور امام خمینی رسید. امام ضمن بیان مطالبی درباره اهمیت رادیوـ تلویزیون اکیداً سفارش کردند که افراد فاسد و غیراسلامی هرچه زودتر از رادیو ـ تلویزیون تصفیه شوند و فرمودند: «شما مأموریت دارید با همکاری کارمندان مسلمان و متعهد و غیرمنحرف، این سازمان را تصفیه کنید بدون اینکه خوفی از کسی و یا گروهی داشته باشید...». امام درباره استفاده از گویندگان و نویسندگان مسلمان مبارز و نیز پخش فیلم‏های ایرانی به جای فیلم‏های بدآموز خارجی فرمودند: «من غالباً فیلم هایی که خود ایرانی‏ها درست می‏کنند به نظرم بهتر از دیگران است مثلاً فیلم گاو آموزنده بود...».

* پزشکان و پرستاران بنیاد اسلامی خدمات پزشکی امام خمینی دیدار کردند. امام پس از ذکر مطالبی درباره قداست شغل پزشکی و سفارش حاضران به رفتار عاطفی و محبت به بیماران به بیان خیانت‏های گروه‏های فاسد در کردستان پرداختند و فرمودند: «ادعا می‏کنند که ما طرفدار خلق هستیم لکن می‏روند خرمن‏های آنها را آتش می‏زنند». امام از شمار زیاد شهدای وقایع کردستان اظهار تأسف کردند.
* آقای تقی فراحی مدیرعامل صدا و سیما به حضور امام خمینی رسید. امام ضمن بیان مطالبی درباره اهمیت رادیوـ تلویزیون اکیداً سفارش کردند که افراد فاسد و غیراسلامی هرچه زودتر از رادیو ـ تلویزیون تصفیه شوند و فرمودند: «شما مأموریت دارید با همکاری کارمندان مسلمان و متعهد و غیرمنحرف، این سازمان را تصفیه کنید بدون اینکه خوفی از کسی و یا گروهی داشته باشید...». امام درباره استفاده از گویندگان و نویسندگان مسلمان مبارز و نیز پخش فیلم‏های ایرانی به جای فیلم‏های بدآموز خارجی فرمودند: «من غالباً فیلم هایی که خود ایرانی‏ها درست می‏کنند به نظرم بهتر از دیگران است مثلاً فیلم گاو آموزنده بود...».