نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به محضر امام خمینی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.

*

* در پاسخ به پیام تبریک آقای حافظ اسد رئیس جمهور سوریه به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به محضر امام خمینی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک سرهنگ قذافی رئیس جمهور لیبی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک شاذلی بن جدید رئیس جمهور الجزایر به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک تئودور ژیکف رئیس جمهور بلغارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای گوستاوهوساک رئیس جمهور چکسلواکی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای یوتسه دنیال رئیس جمهور مغولستان به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی ارسال کردند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای ترونگ شین رئیس جمهور ویتنام و آقای مام وان دونگ نخست وزیر آن کشور، به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به آنان ارسال کردند.