نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ایرج فاضل وزیر فرهنگ و آموزش عالی و معاونان این وزارتخانه با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره لزوم اصلاح و اسلامی نمودن دانشگاه و خودباوری دانشگاهیان در استقلال کشور با حاضران سخن گفتند.

آقای ایرج فاضل وزیر فرهنگ و آموزش عالی و معاونان این وزارتخانه با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره لزوم اصلاح و اسلامی نمودن دانشگاه و خودباوری دانشگاهیان در استقلال کشور با حاضران سخن گفتند.