نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی را به سمت نمایندة خود در سپاه پاسداران منصوب فرمودند.

امام خمینی آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی را به سمت نمایندة خود در سپاه پاسداران منصوب فرمودند.