نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب، آقای محمدگیلانی رئیس دادگاه‏های انقلاب و دادستان انقلاب مرکز و حکام شرع دادگاه‏های انقلاب با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تأکید بر قاطعیت در برخورد با اشرار و ضدانقلاب دربارة عده‏ای از زندانیان فرمودند: «... ممکن است یک عده ایشان افرادی باشند که واقعاً گول خورده باشند... کم کم درست می‏شوند تا یک وقتی که آرامش پیدا کند... آنها هم بروند سراغ زندگیشان...».

آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب، آقای محمدگیلانی رئیس دادگاه‏های انقلاب و دادستان انقلاب مرکز و حکام شرع دادگاه‏های انقلاب با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تأکید بر قاطعیت در برخورد با اشرار و ضدانقلاب دربارة عده‏ای از زندانیان فرمودند: «... ممکن است یک عده ایشان افرادی باشند که واقعاً گول خورده باشند... کم کم درست می‏شوند تا یک وقتی که آرامش پیدا کند... آنها هم بروند سراغ زندگیشان...».