نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سفیران و کارداران جمهوری اسلامی ایران و جمعی از اعضای انجمن‏های اسلامی دانشجویان خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی بر لزوم انطباق وضع سفیران و سفارتخانه با اسلام تأکید کردند و در بخشی از سخنان خود خطاب به سفیران فرمودند: «شما سفیر مملکت اسلامی هستید که از همة این قدرت ها، قدرتش بالاتر است». امام خمینی ضمن سفارش به عمل و اخلاق اسلامی و تحقیر بنیادهای ظلم و طاغوت فرمودند: «صدور [انقلاب] با سرنیزه صدور نیست. صدور با زور، صدور نیست، صدور آن وقتی است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی و انسانی در اینجاها رشد بکند».

سفیران و کارداران جمهوری اسلامی ایران و جمعی از اعضای انجمن‏های اسلامی دانشجویان خارج از کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی بر لزوم انطباق وضع سفیران و سفارتخانه با اسلام تأکید کردند و در بخشی از سخنان خود خطاب به سفیران فرمودند: «شما سفیر مملکت اسلامی هستید که از همة این قدرت ها، قدرتش بالاتر است». امام خمینی ضمن سفارش به عمل و اخلاق اسلامی و تحقیر بنیادهای ظلم و طاغوت فرمودند: «صدور [انقلاب] با سرنیزه صدور نیست. صدور با زور، صدور نیست، صدور آن وقتی است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی و انسانی در اینجاها رشد بکند».